KILLAN SÄÄNNÖT1 § Nimi, Kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Porin prikaatin kilta ry. ja sen kotipaikka on Säkylä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kilta.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Killan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta sekä lähentää toisiinsa Porin prikaatia ja sen täydennysalueen väestöä. Kilta toimii jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä, vaali historiallisia perinteitään ja yhteisiä muistoja. Kilta pyrkii edistämään Porin prikaatissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä ja auttamaan vaikeuksiin joutuneita jäseniään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta elävöittää historiallisia muistoja, kerää perinneaineistoa ja julkaisee päämääriään palvelevia painotuotteita sekä järjestää Killan toimintaan liittyviä tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi Kilta toimeenpanee arpajaisia ja keräyksiä sekä järjestää maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenyys
Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta jokainen henkilö, joka on kiinnostunut Killan toiminnasta ja haluaa toimia sen päämäärien hyväksi, sekä vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhdistys.
Killan kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Killan toimintaa.
Killan hallitus hyväksyy Killan jäsenet. Varsinainen jäsen tai kannattajajäsen voi ruveta varsinaiseksi tai kannattavaksi ainaisjäseneksi ilmoittamalla siitä Killan hallitukselle. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä valita Killan kunniapuheenjohtajaksi henkilön taikka kunniajäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Killan tarkoitusperien hyväksi. Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä alueosastoja edistämään jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan toimintaa.

4 § Jäsenmaksut
Killan vuosikokous määrää vuosijäsenmaksun, joka varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä voi olla eri suuruinen. Samoin vuosikokous määrää sekä varsinaisen ainaisjäsenen että kannattavan ainaisjäsenen ainaisjäsenmaksun. Vuosijäsenmaksu on suoritettava sen kalenterivuoden aikana, jona kyseessä olevan vuoden vuosikokous on pidetty. Ainaisjäsenmaksu on suoritettava sen kalenterivuoden aikana, jona ilmoittautuminen ainaisjäseneksi on suoritettu. Killan kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

5 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota Killasta, tulee ilmoittaa siitä joko kirjallisesti Killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti Killan kokouksen pöytäkirjaan. Tällöin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden päättyessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi vapauta häntä jäsenyydestä jo aikaisemmin. Hallitus voi erottaa Killasta jäsenen, joka toimii vastoin Killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa Kiltaa ja sen työtä. Samoin voidaan erottaa Killasta jäsen, joka on jättänyt suorittamatta kahden (2) perättäisen vuoden jäsenmaksut. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös Killan kokoukseen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on tehtävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksessä tiedon saatuaan. Asia käsitellään seuraavassa Killan vuosikokouksessa.

6 § Hallitus
Killan toimintaa johtaa killan vuosikokouksessaan valitsema hallitus, jonka jäsenten on oltava Killan varsinaisia jäseniä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Killan puheenjohtajaksi sekä yhdeksän (9) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Lisäksi varusmiestoimikunnan puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin puheoikeudella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa valio- ja toimikuntia sekä työryhmiä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että heistä vuosittain kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen ovat erovuorossa. Ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeinen erovuoroisuus määrätään arvalla ja tämän erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja vaihtuu saapumiserittäin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

7 § Hallituksen tehtävät
1. Johtaa Killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa Kiltaa, esiintyä sen puolesta kantajana ja vastaajana sekä tehdä Killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu vuosikokoukselle. 3. Kutsua Kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4. Toimeenpanna Killan kokousten tekemät päätökset.
5. Pitää Killan jäsenluetteloa.
6. Vastata Killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
7. Valita Killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä näiden palkkiot ja palkat.
8. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta.
9. Laatia Killan toiminta- ja tilikertomukset.
10. Laatia ehdotus Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
11. Hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat.

8 § Killan nimen kirjoittaminen
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja joko yhdessä tai toinen heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § Tilit
Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä viimeistään maaliskuun aikana toiminnantarkastajille. Näiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Killan kokoukset
Ylin määräämisvalta Killan asioissa on Killan kokouksilla, joissa päätösvaltaa käyttävät Killan varsinaiset jäsenet. Killan jäsenellä on kullakin yksi (1) ääni. Äänioikeutta voidaan kokouksessa käyttää myös asiamiehen välityksellä kuitenkin niin, että yksi (1) asiamies voi edustaa enintään yhtä (1) jäsentä tai henkilöä. Asiamiehen tulee olla Killan tai sen varsinaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide, vaaleissa asia ratkaistaan arvalla. Killan vuosikokous pidetään huhti-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) Killan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 § Vuosikokous
Killan vuosikokouksessa:
1. Suoritetaan kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan valtuuskunta, sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli Killan jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Killan kokousten koollekutsuminen
Hallitus kutsuu Killan jäsenet kokouksiin ilmoittamalla siitä vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta Killan lehdessä sekä yhdessä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä.

13 § Valtuuskunta
Killan neuvoa ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 jäsentä. Valtuuskunnan, sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään kerran vuodessa. Valtuuskuntaan tulee kuulua päällystöä, alipäällystöä ja miehistöä. Valtuuskunta voi asettaa työvaliokunnan.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) Killan vuosikokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava esille tuleva sääntöjen muutosehdotus.

15 § Killan purkaminen
Killan purkamiseksi vaaditaan vähintään kolmeneljäsosa (3/4) Killan vuosikokouksessa annetuista äänistä. Päätös on vahvistettava toisessa, aikaisintaan kuukauden (1 kk) kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. Kokouskutsuissa on mainittava asiasta, että päätettäväksi tulee Killan purkaminen. Mikäli Kilta purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat ja omaisuus Porin Prikaatin Perinneyhdistys ry:lle tai Sotamuseolle sen mukaan kuin Killan kokous päättää.
 

 

 © Porin prikaatin kilta ry 2016